תקנון

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות (להלן ביחד: "תנאי השימוש")

כללי:
1. אתר www.room.run (להלן: "האתר"), הינו בבעלות חברת אסקייפרס בע"מ (להלן: "החברה") המספק למשתמש באתר (להלן: "המשתמש") אינדקס הכולל קישורים (לינקים) לאתרי ספקי חדרי בריחה (להלן: "ספקי חדרי הבריחה" ו- "חדרי הבריחה", בהתאמה).
בכל מקום בו כתוב "אתר" , יש לקרוא גם "אפליקציה", לפי העניין.
2. המשתמש מצהיר כי קרא את תנאי השימוש, כי ידוע לו ששימושו באתר כפופה לכך כי הוא מסכים לכל תנאי השימוש בהתאם להוראות המפורטות לעיל ולהלן וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם תנאי השימוש.
3. ספקי חדרי הבריחה מצהירים כי ידוע להם כי עם הוספת הקישור לחדרי הבריחה באתר , שיקול הדעת הבלעדי בקשר עם הסרתו מצוי בידי החברה בלבד וכי החברה איננה מתחייבת להסירו , ככל שתעלה דרישה כזו מצד ספקי חדרי הבריחה.
4. החברה רשאית לשנות מעת לעת את האתר ותכניו, לרבות אך לא רק עיצובו והיקף השירותים הניתנים בו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלי שיהא עליה להודיע על כך למשתמש.
5. מטעמי נוחות, הוראות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים.

התחייבויות המשתמש באתר
6. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר למטרה בלתי חוקית וכל שימוש אחר המנוגד לתנאי השימוש.
7. המשתמש יהיה רשאי לכתוב ביקורות/דעתו/עמדתו בעמודי חדרי הבריחה באתר. המשתמש לא יהיה רשאי לפרסם דבר מלבד תוכן מילולי ו/או תמונות , אלא באישור החברה מראש ובכתב. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהתכנים שיפרסם יהיו נגישים וחשופים לכל משתמשי האינטרנט.
8. המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או יישומים ו/או וירוסים וכיוב'.
9. המשתמש מתחייב כי יפרסם תכנים חוקיים בלבד וכן יימנע מפרסום תכנים אשר יש בהם, בין השאר, העלבה, לשון הרע על אדם או תוכן אשר פוגע בפרטיותו או בשמו הטוב, איום, פוגעניות, תכנים שיש בהם עידוד למעשה פלילי, תכנים פורנוגרפיים או מיניים, תכנים אשר יש בהם פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות קנייניות של אחרים, תכנים בעלי אופי פרסומי, תכנים העלולים להטעות את הציבור, תכנים המזהים אנשים אחרים- מבלי שנתנו את הסכמתם לכך.
10. החברה תהיה ראשית לבדוק את התכנים ולאשר את פרסומם מראש. החברה תהיה רשאית לסרב לפרסם או למחוק כל תוכן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, תהא רשאית החברה למנוע מהמשתמש לפרסם תכנים נוספים ו/או להסיר את פרופיל המשתמש שלו באתר.
ככל שהחליטה החברה לפרסם תוכן שביקש המשתמש להעלות לאתר, תהא רשאית החברה לערוך את התוכן ובכלל זאת לקצרו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
11. ידוע למשתמש כי ככל שהמשתמש יעשה שימוש באתר שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות הדין, תהא רשאית החברה לחסום את גישתו של המשתמש לאתר וכן לבצע כל פעולה אחרת על מנת להגן על זכויותיה.

פרטיות ודיוור:
12. ככל שהמשתמש יידרש למסור את פרטיו לצורך ההרשמה לאתר, לרבות באמצעות חשבון הפייסבוק שלו, הוא מצהיר כי כל הפרטים אותם מילא הם נכונים, מדויקים ומלאים וכי ידוע לו שחל איסור חמור לעשות שימוש בזהות או פרטים של אדם אחר.
יובהר, כי ככל שיתברר כי המשתמש מילא באתר פרטים כוזבים, תהא רשאית החברה לבטל את הרשמתו של המשתמש באתר מבלי שלמשתמש תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
13. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע שמסר המשתמש באתר ו/או בביקורות שכתב באתר לצורך ניתוח סטטיסטי, דירוג משתמשים וכן כל שימוש אחר המותר על פי הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה נוהגת לדרג באתר את המשתמשים אשר העניקו את מספר הביקורות הרב ביותר. בדירוג זה יופיעו מספר הביקורות שהעניקו המשתמשים לצד תמונתו של המשתמש מתוך פרופיל הפייסבוק שלו.
14. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבמילוי פרטיו באתר הוא מסכים לכך כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו לשם דיוור חומר פרסומי ושיווקי. המשתמש יהא רשאי להפסיק את הדיוור האמור באמצעות פניה ישירה לחברה.
15. בהרשמתו לאפליקציה, מסכים בזאת המשתמש כי מיקומו הגיאוגרפי יסומן על גבי מפה באפליקציה ויהיה זמין ליתר המשתמשים באפליקציה. לחיצה על מיקומו של כל משתמש – תוביל לפרופיל המשתמש באפליקציה ויאפשר למשתמשים אחרים לצפות בפרופיל זה ולפנות לכל אחד מהמשתמשים האחרים , דרך הפרופיל. המשתמש רשאי בכל עת להסיר את סימונו במפה וזאת באמצעות כיבוי של שירותי המיקום במכשיר הסלולארי שלו. החברה רשאית לאסוף מידע על מיקומם של המשתמשים על מנת להציע להם מיקום של חדרי בריחה בסביבתם ועל מנת שמשתמשים אחרים יוכלו למצוא אותם על גבי מפת האפליקציה.
16. החברה לא תעביר את המידע שמסר המשתמש באתר , אלא בהתאם להוראות כל דין ובכלל זאת –
א. לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים באתר, לרבות באמצעות ספקי חדרי הבריחה.
ב. ככל שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תעביר את פעילותה לגוף אחר, ובלבד שאותו הגוף יקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות המפורטת בתנאי השימוש.
ג. ככל שיתקבל אצל החברה צו שיפוטי לעשות כן.
ד. ככל שיתקיימו הליכים משפטיים בין החברה ובין המשתמש.
ה. ככל שהמשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר.
ו. ככל שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי כל שהוא.

זכויות יוצרים
17. מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר החברה וכל התכנים והחומרים המצויים בו, לרבות אך לא רק , תוכנות, יישומים, קוד מחשב, כלים טכנולוגיים, עיצובים גרפיים, טקסטים, מוזיקה, קול, סימני מסחר וכל חומר אחר הכלול באתר, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות, הינם בבעלות החברה ומוגנות בזכויות יוצרים.
18. למען הסר ספק יובהר, כי אין בשימוש המותר באתר ע"י המשתמש כדי להקנות לו זכויות כלשהן באתר או בחומרים המצויים בו ו/או כדי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני המוקנות לחברה או לצדדים שלישיים .
19. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק באתר, או להיכנס ו/או להשתמש ו/או לקחת חומרים מ-API של האתר, או לבצע כל פעולה אשר יש בה פגיעה בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, אלא בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה ו/או מבעל הזכויות, לפי העניין.
20. המשתמש יהיה אחראי וישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שנגרם לה בגין הפרת הוראות סעיף זה.

אחריות:
21. החברה אינה אחראית למידע ולתכנים המצויים בקישוריות באתר, לנכונותם, מהימנותם, דיוקם ו/או למצגים המוצגים בקישוריות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה מאמתת את המידע המוצג ע"י ספקי חדר הבריחה בקישוריות אלו.
כל הסתמכות של המשתמש על המידע המוצג בקישוריות הינה באחריותו הבלעדית, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ככל שייגרם למשתמש בגין הסתמכותו כאמור ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
האמור בסעיף זה יחול גם לעניין תכנים המועלים ע"י משתמשים אחרים באתר.
22. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשירות בקשר עם הזמנת חדרי הבריחה והפעילות בהם, ניתן באופן בלעדי ע"י ספקי חדר הבריחה והחברה איננה אחראית לשירות וטיבו הניתן לו בקשר עם חדרי הבריחה.
23. ידוע למשתמש כי כל תשלום ו/או ביטול תשלום נעשה ישירות ובאופן בלעדי מול ספקי חדרי הבריחה ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך, לרבות בגין כל תקלה טכנית או אחרת כלשהי.
24. החברה איננה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אובדן, עוגמת נפש, הפסד וכיוצ' אשר ייגרם למשתמש בקשר עם שימושו בשירות המוצע ע"י ספקי חדרי הבריחה ו/או בקשר עם שימוש ו/או פעילות כלשהי של המשתמש בחדרי הבריחה .
25. המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם מוצר ו/או שירות וכל עניין אחר מול ספקי חדרי הבריחה ומצהיר כי ידוע לו כי כל תקשורת בין המשתמש לבין ספקי חדרי הבריחה , הינה על אחריותו הבלעדית.
26. החברה אינה מתחייבת כלפי המשתמש כי האתר והתכנים המצויים בו יהיו זמינים ונגישים בכל עת וידוע למשתמש כי ככל שתהיה תקלה, שיבוש באתר או הפרעה בחיבור אליו , לא תחייב את החברה. כמן כן , החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה מוגן מפני פריצה, חדירה בלתי חוקית, נזק, קלקול או תקלה והחברה לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
27. כל פעולת הורדה שתתבצע באתר או בקישוריות, תעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק העלול להיגרם למחשב ו/או המכשיר הסלולרי של המשתמש בשל פעולת ההורדה.
28. אין לייחס לתוצאות החיפוש בשורת החיפוש מאתר משום המלצה או התאמת התוצאות לצרכיך . יובהר, כי אין כל משמעות לסדר תוצאות החיפוש ואין לראות בו כמעיד על טיבן של תוצאות החיפוש.
29. החברה לא תהא אחראית לכל שימוש שנעשה שלא ע"י החברה בפרטי המשתמש ו/או בכל תוכן שהועלה על ידו, בין אם באתר ובין אם בקישוריות הנמצאות באתר.

פרסומות:
30. ככל שתהיינה פרסומות באתר, החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנן או לפעולות המתבצעות במסגרתן. יובהר, כי אין בפרסומות אלו באתר כדי להוות עידוד או המלצת לרכישה. הסתמכות על תוכן הפרסומת, רכישה או עסקה עם המפרסם, תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשתמש באתר, החברה איננה צד לעסקה ואין כל אחריות בקשר לכך.

שיפוי
31. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן שייגרם לחברה בגין שימוש שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או באופן הנוגד את מטרת האתר ו/או ככל שיעשה שימוש לא הגון/ראוי באתר ו/או שימוש בניגוד להוראות כל דין.

הדין וסמכות שיפוט:
32. על תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .
סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ו/או סוגיה בקשר עם תנאי השימוש תהיה נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב- יפו בלבד